Algemene voorwaarden

Artikel 1
De algemene voorwaarden en huisregels / richtlijnen zijn van toepassing op alle verrichtingen van diensten aan opdrachtgever of elke verkoop en levering van zaken. Afwijkingen zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk door het Crematorium zijn bevestigd.

Artikel 2
Degene die deze overeenkomst ondertekent, de opdrachtgever, verplicht zich tot betaling van alle uit de overeenkomst voortvloeiende kosten, alsmede het door het crematorium uit te laten voeren van de asbestemming.

Artikel 3
Onder crematie wordt verstaan een lijkverbranding als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging en de daarbij behorende dienstverlening, waaronder het gedurende de op het opdrachtformulier vermelde tijd beschikbaar stellen van een aula, condoleanceruimte en familiekamer, het ten gehore brengen van muziek(stukken), de periode buiten de wettelijke termijn van bijzetting van de urn in de bewaarplaats van het Crematorium gedurende de in de huisregels / richtlijnen gestelde termijn. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de bij een crematie behorende faciliteit, leidt dit niet tot wijziging van het tarief.

Artikel 4
Het Crematorium verricht de crematie of stelt de andere op het opdrachtformulier vermelde diensten ter beschikking tegen de haar op haar tarievenlijst vermelde tarieven. Wanneer de opdrachtgever de overeengekomen diensten annuleert is de opdrachtgever het op de tarievenlijst vermelde tarief verschuldigd.

Artikel 5
Elke door het Crematorium geboden dienst heeft een besloten karakter en is derhalve niet voor het publiek toegankelijk. De door het Crematorium aangewezen functionarissen hebben te allen tijde toegang tot de in gebruik zijnde ruimten die deel uit (kunnen) maken van de dienstverlening.

Artikel 6
Beeld- en geluidsopnamen van de plechtigheid worden alleen gemaakt wanneer op het opdrachtformulier uitdrukkelijk is aangegeven dat er geen bezwaar is tegen het maken van beeld- en geluidsopnames. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze beeld- en geluidsopnamen worden niet langer dan achtendertig dagen bewaard. Als u in het geheel geen prijs stelt op beeld- en geluidsopnamen van de plechtigheid, kunt u dat te allen tijde schriftelijk melden bij Crematorium Jonkerbos, Weg door Jonkerbos 51, 6532 CN, Nijmegen.

Artikel 7
De door het Crematorium ter beschikking gestelde diensten dienen overeenkomstig hun bestemming en met inachtneming van de in de huisregels / richtlijnen gestelde bepalingen te worden gebruikt.

Artikel 8
In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan alle omstandigheden welke redelijkerwijze de uitvoering van de overeengekomen prestatie op de overeengekomen tijd onmogelijk maken, wordt het Crematorium ontheven van haar verplichting zonder dat het Crematorium tot enige vergoeding van schade of kosten verplicht is. Onder overmacht wordt ook verstaan het niet tijdig arriveren van de overledene bij het Crematorium.

Artikel 9
Het Crematorium is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van een door haar verrichte dienst of schade die wordt toegebracht aan goederen en /of personen.

Artikel 10
De opdrachtgever dient de factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum te hebben betaald. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever – zonder nadere ingebrekestelling – een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd. Wanneer het Crematorium de vordering ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever tevens 15% van het factuurbedrag als buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van € 100,-.

Artikel 11
Het Crematorium is gerechtigd de afgifte van de as op te schorten:
a. totdat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen uit deze en eventuele andere overeenkomsten heeft voldaan;
b. totdat bij een verschil van mening tussen de opdrachtgever en /of de nabestaanden duidelijkheid bestaat over de asbestemming overeenkomstig de artikelen 18, 58 en 59 van de Wet op de lijkbezorging.

Artikel 12
Indien de asbestemming niet binnen zes maanden na de datum van crematie aan het Crematorium schriftelijk is medegedeeld, is het Crematorium – na schriftelijke aanmaning aan de opdrachtgever – gerechtigd de as te verstrooien.

Artikel 13
Alle leden van de Landelijke Vereniging Crematoria met uitzondering van de gemeentelijke crematoria, zijn aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen, Postbus 92, 5600 AB Eindhoven (www.ombudsmanuitvaartwezen.nl).